Mesafeli satış sözleşmesi

Mesafeli satış sözleşmesi

Madde 1- TARAFLAR

TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (Şirketler için)Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) kapsamında iş bu sözleşme taraflar arasında yapılmıştır. Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında müşterisine hizmet sunan şirket bundan sonra YenibirOnline olarak anılacaktır. Hizmet Sağlayıcının sunduğu bir hizmeti edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi bundan sonra KATILIMCI olarak anılacaktır. Hizmet Sağlayıcı’ya ait internet sitesi bundan sonra yenibironline.com olarak anılacaktır.

Taraflar: YenibirOnline ve KATILIMCI

1.1 HİZMET SUNAN ‘ YenibirOnline’

YenibirOnline - Tarkan Küçükaksu

Adres: Hürriyet mah. İlkent Sitesi H Blok D:2 Süleymanpaşa / Tekirdağ


Telefon: 02822555110

E-posta: destek@yenibironline.com

2. HİMETİ KULLANAN ‘ KATILIMCI ‘

Bundan böyle YenibirOnline ve KATILIMCI “Taraflar” olarak anılacaktır.

Madde 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

SÖZLEŞME KONUSU : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusudur.

İşbu sözleşmenin konusu, YenibirOnline’nin, KATILIMCI’ya hizmet satışını yaptığı, işbu sözleşmenin 3’ncü maddesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetlerin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

İşbu sözleşmenin konusu, YenibirOnline’nin , KATILIMCI’ya hizmet satışını yaptığı, iş bu sözleşmeni 3’ncü maddesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetlerin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 3- HİZMET DETAYLARI

3.1 İşbu Sözleşme konusu hizmete ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

- Seminer

- Etkinlik

- Sertifika Programları

- Yurtiçi ve Yurtdışı Seminer Organizasyonları

- Online Seminer

- Satış(bilet) Fiyatı

- Ödeme Şekli

Madde 4 – HİZMETİN İFASI ve İFA ŞEKLİ

4.1. Hizmet, YenibirOnline’nin , www.yenibironline.com web sitesi üzerinden belirlenen tarihlerde ifa edilecektir.

İfa anında KATILIMCI’nın ifa yerinde bulunmaması halinde YenibirOnline edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

4.2. Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu Sözleşme’nin Katılımcı tarafından onaylanması ve hizmet bedelinin YenibirOnline’nin sunduğu ödeme şekillerinden biri ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, YenibirOnline’nin konu hizmeti ifa etme yükümlülüğü doğmaz.

Madde 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1 Katılımcı, YenibirOnline’nin isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, ifa yeri, ifa koşulları ve satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusu dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmet ile ilgili her türlü bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.yenibironline.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Hizmet bedeli ödendiği vakit bu Sözleşme kurulmuş ve Müşteri, Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

5.2 YenibirOnline, sözleşme konusu etkinliğe ilişkin olarak www.yenibironline.com ‘da yer verilen bilgilerin doğruluğu ve hizmetin belirtilen niteliklere uygun olmasından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3 Seminer içeriği, seminer esnasında, YenibirOnline’nin ekip dinamiklerine veya başka bir sebebe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu durumda katılımcının ücret iade hakkı doğmamaktadır.

5.4 YenibirOnline, programda açıklanan seminer günü, saati, yeri ve eğitmeni değiştirme hakkını saklı tutar.

5.5 YenibirOnline, Seminerlerin belirtilen saatten daha erken ya da daha geç bitmesi eğitmenin inisiyatifinde olup, bu durum Katılımcı’ya bir talep hakkı vermeyeceği gibi, planlanandan daha uzun süren seminerler için YenibirOnline’nin Katılımcı’dan ek bir ücret talep etme hakkı vermez.

5.6 Seminer esnasında, eğitmene veya diğer katılımcılara sözlü veya fiziksel olarak sataşma, kışkırtma, hakaret, şiddet ya da şikayete konu olacak herhangi bir eylem ya da davranışın vukuu bulması halinde, YenibirOnline’nin ya da bu muammerlere maruz kalan YenibirOnline ve diğer Katılıcıların cezai soruşturma hakkı saklı olup, bu eylemi gerçekleştiren katılımcıyı veya katılımcıları salondan çıkarma ve bu katılımcı veya katılımcılar açısından semineri sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda katılımcı veya katılımcılar konu seminere katılmak için ödediği bedelin iadesini talep edemez.

5.7 Katılımcı tarafından Seminer katılım formu ve katılım ücreti ödenmesini eksiksiz yapılması ile YenibirOnline , Katılımcının vermiş olduğu e-posta ve cep telefonu ile iletişime geçecektir. Katılımcının vermiş olduğu e-posta , ad-ve soyad ve cep telefonu bilgisinin yanlış verilmesi halinde tüm sorumluluk Katılımcıda olacaktır. YenibirOnline, tarafından gönderilen e-postanın katılımcıya ulaşmaması, verilen cep telefonlarına ulaşılmaması , sertifikalarda yazılan isim-soyisim yanlış verilmesi halinde, sorun katılımcıdan kaynaklanıyorsa, YenibirOnline herhangi bir mesuliyet kabul etmez.

5.8 Seminer yeterli kontenjana ulaşmadığı takdirde, ücret iadesi yapılması veya bu hakkın başka bir seminere katılım için kullanılmasına imkan verilmesi tamamen YenibirOnline’nin tasarrufundadır.

5.9 Taraflar, Sözleşme’nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık bulunmadığını kabul ederler.

5.9 İşbu sözleşme hükümleri 6098 sayılı Borçlar Kanunu ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu Sözleşme’nin niteliğine ve işin özelliğine yabancı nitelik taşımaz.(Şirketler için)

5.10 İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri TARAFLAR arasında okunmuş ve kabul edilmiş olup, bu Sözleşme ilgili etkinliklerin hizmet satışı tamamlandığı tarihte yürürlüğe girer.

5.11 Katılımcı, ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

Madde 6 – HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ

6.1. Katılımcı’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir.

6.2. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, taksitli olarak da yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, Müşteri ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşme hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek Müşteri’nin seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulama ve/veya taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın tasarrufundadır.

6.3 Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde Sözleşme’nin kurulma anı, ödemenin Hizmet Sağlayıcı’nın banka hesabına ulaştığı tarihtir. Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde, 2 (İki) iş günü içinde ödemenin gerçekleşmemesi durumunda, YenibirOnline ,hizmete ilişkin hizmet satış işlemini iptal etme hakkına haiz olacaktır.

6.4 Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, hizmetin alınmasından sonra, Katılımcı’ya ait kredi kartının, Katılımcı’nın rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini YenibirOnline’ye ödememesi halinde, YenibirOnline sözleşmeye konu hizmeti ifa etmekten kaçınabilir.

Madde 7 – CAYMA HAKKI:

Önemle belirtiriz ki, sunulan aracılık hizmetine ilişkin olarak, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesi uyarınca işbu satım sözleşmesinden cayma hakkı mevcut olmayıp, yapılan satışlar kural olarak kesindir ve iadesi mümkün değildir.

Madde 8 – BİLDİRİMLER

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Müşteri, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Hizmet Sağlayıcı ile yaptığı e-posta yazışmalarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2 “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, darbe, terör, grev, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, ekonomik kriz ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Bu mücbir sebepler olması halinde ifa imkansızlığı olarak değerlendirilecek olup, Daha önce ödenen ödemelerin Katılımcı’ya geri ödenmesi YenibirOnline’nin tasarrufunda olacaktır.

YenibirOnline’nin YenibirOnlinecompany web sitesi için kullandığı e-posta adresi: YenibirOnline@YenibirOnline.com.tr olup Katılımcı ile yapacağı tüm yazışmalar bu e-postaadresinden yapılacaktır. E-posta adresinin değişmesi halinde YenibirOnline’nin Katılımcı’ya vereceği diğer e-posta adresi yeni yazışma adresi olacaktır.

 

Madde 10 – YETKİ

İşbu Sözleşme’den dolayı ihtilaflar ile ilgili, Bakanlıkça her yıl belirlenen parasal sınırlara göre, Müşteri’nin veya Hizmet Sağlayıcı’nın ikametgahının bulunduğu yer Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğacak ihtilaflarda Tekirdağ Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili kılındığını kabul ederler.

HİZMET SUNAN :

YenibirOnline Tarkan Küçükaksu

İşbu sözleşme .. / .. / …. tarihinde kurulmuştur.